Ale nan kontni prensipal la

Travay nou

Misyon

Misyon nou se bay lidèchip, kowòdinasyon, planifikasyon, ak mobilizasyon resous pou fè sanzabri ra, kout, ak ki pa renouvlab nan Philadelphia.


Sèvis

Prevansyon ak reyabilitasyon: Travay pou anpeche sanzabri an plas an premye ak detounen moun lwen abri ak nan altènativ ki efikas epi san danje.

Ijans ak abri tanporè: Bay abri ki nesesè anpil bay moun ki ta otreman nan lari a oswa lòt kote enkonpetan pou kay moun.

Alontèm lojman: Sere opsyon lojman san danje ak abòdab pou rezidan ki pi frajil Philadelphia yo. Sa gen ladan pwogram tankou rapid re-lojman.

Sekirite alimantè: Enfòme moun ki pa gen danje manje ki kote pou ale pou manje gratis ak manje, ak abilite patnè yo bay opsyon manje ki bon pou sante nan sit ki an sekirite ak pwòp.


Patnè

Sèvis nou yo ofri nan yon rezo ajans founisè yo. Kòm yon pati nan Kabinè Sante ak Sèvis Imen Vil la, nou kolabore tou avèk Depatman Sante Konpòtman ak Sèvis Enfimite entelektyèl, Depatman Sante Piblik, ak lòt moun ki gen enterè. Atravè patenarya nou yo, nou sèvi Philadelphians ki bezwen èd ak sipò.

Top