Chuyển đến nội dung chính

Thư viện Haverford


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Thư viện Haverford nằm ở giao lộ của Haverford Avenue, 56, và Westminster Streets. Thư viện cung cấp máy tính và không gian họp, cùng với các dịch vụ và chương trình cộng đồng khác nhau.

Kết nối

Địa chỉ
5543 Đại lộ Haverford.
Philadelphia, PA 19139
Website Thư viện miễn phí

Tình trạng dự án: Cải tiến đang chờ xử lý

Để biết thêm thông tin về trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

Lên trên