Chuyển đến nội dung chính

Thủ tục chứng thực ảo

Tài liệu sau đây mô tả quy trình truy cập các dịch vụ chứng thực ảo thông qua S ổ đăng ký di chúc. Luật sư có thể làm theo các hướng dẫn này để nộp hồ sơ điện tử và sắp xếp các dịch vụ bằng hội nghị truyền hình.

Hiện tại, cần có đại diện luật sư cho chứng thực di chúc ảo.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thủ tục chứng thực ảo PDF 28 Tháng Ba, 2022
Đầu trang