Chuyển đến nội dung chính

Ngày đến hạn sử dụng và thuế chiếm dụng

Các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú thường đến hạn vào hoặc trước ngày 25 hàng tháng. Khi ngày 25 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ, ngày đáo hạn có thể bị lùi lại.

Mỗi năm, Bộ Doanh thu công bố một lịch trình về các ngày đáo hạn cụ thể cho Thuế Sử dụng và Sử dụng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
2024 Ngày đến hạn nộp thuế sử dụng và sử dụng (U & O) PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2024. 11 Tháng Mười Hai, 2023
2023 Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U & O) PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2023. 25 Tháng Tư, 2023
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U & O) năm 2022 PDF Ngày đáo hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2022. Tháng Mười 8, 2021
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U & O) năm 2021 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2021. Tháng Mười 21, 2020
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U & O) năm 2020 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2020. Tháng Bảy 30, 2019
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U&O) năm 2019 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2019. Tháng Mười Một 5, 2018
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U&O) năm 2018 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Người ở năm 2018 Tháng Mười Hai 4, 2017
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U&O) năm 2017 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2017. Tháng Mười Một 30, 2016
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U&O) năm 2016 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2016. Ngày 1 tháng 1 năm 2016
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U&O) năm 2015 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2015. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Ngày đáo hạn thuế sử dụng và sử dụng (U & O) năm 2014 PDF Ngày đến hạn chính xác cho các hồ sơ và thanh toán Thuế Sử dụng và Cư trú năm 2014. Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Lên trên