Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo phải thu nước năm tài chính 2024

Các báo cáo này liệt kê số dư do Bộ Doanh thu cho mỗi tháng cho năm tài chính 2024.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khoản phải thu nước tháng 3 năm 2024 PDF 19 Tháng Tư, 2024
Khoản phải thu nước tháng 2 năm 2024 PDF 19 Tháng Tư, 2024
Khoản phải thu nước tháng 1 năm 2024 PDF 19 Tháng Tư, 2024
Khoản phải thu nước tháng 12 năm 2024 PDF 19 Tháng Tư, 2024
Khoản phải thu nước tháng 11 năm 2024 PDF 19 Tháng Tư, 2024
Khoản phải thu nước tháng 10 năm 2023 PDF 7 Tháng Mười Hai, 2023
Khoản phải thu nước tháng 9 năm 2023 PDF 7 Tháng Mười Hai, 2023
Khoản phải thu nước tháng 8 năm 2023 PDF Tháng Chín 26, 2023
Khoản phải thu nước tháng 7 năm 2023 PDF Tháng Chín 26, 2023
Đầu trang