Chuyển đến nội dung chính

Mức lương hiện hành của thành phố

Tiêu chuẩn Lao động trong Bộ Lao động thực thi mức lương hiện hành đối với các hợp đồng của Thành phố. Mức lương hiện hành là:

  • Một mức lương được xác định bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ.
  • Đặt bằng cách xem loại công việc và khu vực địa lý nơi nó đang được thực hiện.

Cả Thành phố Philadelphia và chính phủ liên bang đều thường xuyên cập nhật mức lương hiện hành của họ.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Mức lương hiện hành - Tháng 6 năm 2024 PDF Bản ghi nhớ hiện tại về mức lương hiện hành. Tháng Sáu 27, 2024
Mã Philadelphia 17-107 PDF Bộ luật Philadelphia điều chỉnh mức lương hiện hành đối với các hợp đồng của Thành phố. Tháng Tư 17, 2019
Áp phích Đạo luật Davis-Bacon PDF Áp phích giải thích các quyền của nhân viên theo Davis-Bacon và các Đạo luật liên quan. 29 Tháng Tư, 2019
Lên trên