Chuyển đến nội dung chính

Phân tích thuế hàng tháng năm 2021

Các tài liệu dưới đây phân tích dữ liệu thuế của Thành phố để xác định tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Phân tích thuế hàng tháng tháng 12 năm 2021 (chung) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 12 năm 2021 Tháng Mười Hai 3, 2021
Phân tích Thuế Hàng tháng Tháng 12 năm 2021 (Tiêu điểm của Thành phố Trung tâm và Học khu) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 12 năm 2021 Tháng Mười Hai 17, 2021
Phân tích thuế hàng tháng Tháng 10 năm 2021 (chung) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 10 năm 2021 Tháng Mười Một 2, 2021
Phân tích thuế tháng 10 năm 2021 (Tiêu điểm của Thành phố Trung tâm và Học khu) PDF Tháng Mười Một 2, 2021
Phân tích thuế tháng 9 năm 2021 (Tiêu điểm của Thành phố Trung tâm và Học khu) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 9 năm 2021 Tháng Mười 4, 2021
Phân tích thuế hàng tháng Tháng 9 năm 2021 (chung) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 9 năm 2021 Tháng Mười 4, 2021
Phân tích thuế tháng 8 năm 2021 (Tiêu điểm của Thành phố Trung tâm và Học khu) PDF Phân tích thuế hàng tháng trong tháng 8 năm 2021 Tháng Tám 31, 2021
Phân tích thuế hàng tháng tháng 8 năm 2021 (chung) PDF Phân tích thuế hàng tháng trong tháng 8 năm 2021 Tháng Tám 31, 2021
Phân tích thuế tháng 7 năm 2021 (Tiêu điểm của Thành phố Trung tâm và Học khu) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 7 năm 2021 Tháng Bảy 30, 2021
Phân tích thuế hàng tháng tháng 7 năm 2021 (chung) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 7 năm 2021 Tháng Bảy 30, 2021
Phân tích thuế tháng 6 năm 2021 (Tiêu điểm của Thành phố Trung tâm và Học khu) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 6/2021 Tháng Bảy 8, 2021
Phân tích thuế hàng tháng tháng 6 năm 2021 (chung) PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 6/2021 Tháng Bảy 8, 2021
Phân tích thuế tháng 5 năm 2021 (Tiêu điểm của Thành phố Trung tâm và Học khu) PDF Phân tích thuế hàng tháng trong tháng 5 năm 2021 Tháng Bảy 8, 2021
Phân tích thuế hàng tháng tháng 5 năm 2021 (chung) PDF Phân tích thuế hàng tháng trong tháng 5 năm 2021 Tháng Bảy 6, 2021
Phân tích thuế hàng tháng Tháng 4 năm 2021 PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 4 năm 2021 Tháng Tư 26, 2021
Phân tích thuế hàng tháng tháng 3 năm 2021 PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 3 năm 2021 Tháng Ba 22, 2021
Phân tích thuế hàng tháng tháng 2 năm 2021 PDF Phân tích thuế hàng tháng tháng 02/2021 Tháng Ba 1, 2021
Phân tích thuế hàng tháng Tháng 1 năm 2021 PDF Phân tích thuế hàng tháng trong tháng 1 năm 2021 Tháng Ba 1, 2021
Đầu trang