Chuyển đến nội dung chính

Kiểm kê khí nhà kính thành phố 2019

Được xuất bản vào năm 2022, bản kiểm kê này bao gồm dữ liệu phát thải năm 2019 từ các cơ sở và hoạt động của thành phố. Tại thời điểm báo cáo năm 2019, đây là tập dữ liệu gần đây nhất có sẵn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kiểm kê khí nhà kính toàn thành phố 2019 - PDF tóm tắt Báo cáo này tóm tắt kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2019 của Philadelphia. Tháng Tư 18, 2022
Kiểm kê khí nhà kính toàn thành phố 2019 - Phương pháp luận và Kết quả PDF Mô tả các phương pháp luận, nguồn và tính toán được sử dụng để biên dịch dữ liệu phát thải. Tháng Tư 18, 2022
Lên trên