Ale nan kontni prensipal la

Pou Lwaye konvnab

Aprann sou dokiman sa ou ta dwe pran nan men pwopriyetè kay ou lè ou siyen yon nouvo afèmaj.

Responsablite mèt kay

Lwa Philadelphia mande pwopriyetè yo bay nouvo lokatè sèten dokiman lè yo siyen yon kontra-lwaye. Sa a pa aplike nan kontra-lwaye renouvèlman.

Pwopriyetè yo dwe bay:

 1. Yon Sètifika Konvnab Pou Lwaye. Pwopriyetè ki pa jwenn sètifika sa a ka sijè a amann ak penalite. Dokiman sa a dwe siyen ak dat pandan tan ki defini sètifika a efikas. Li konfime ke:
  • Mèt kay la gen lisans ki nesesè yo, ki gen ladan yon lisans pou lokasyon.
  • Pwopriyete a pa gen okenn pwoblèm antretyen eksepsyonèl.
  • Pwopriyete a pa gen okenn vyolasyon kòd dife.
  • Inite a gen aparèy pou etenn dife k ap travay ak detektè lafimen.
  • Sistèm operasyon yo ak pwopriyete a pa gen domaj sante ak sekirite.
  • Mèt kay la ap kenbe sistèm operasyon yo ak kondisyon pwopriyete a nan tout lokatè a.
 2. Patnè yo nan Manyèl Lojman Bon. Manyèl sa a dekri responsablite yo nan mèt pwopriyete, lokatè, ak pwopriyetè pou kenbe pwopriyete nan yon kondisyon ki an sekirite, pwòp.

Pwopriyetè yo dwe swiv tou lwa sètifikasyon plon an epi sètifye ke pwopriyete lokasyon yo san danje oswa plon-gratis.

Top