Ale nan kontni prensipal la

Ki moun ki patisipe nan ka pitit adoptif ou a?

Lè yo mete yon timoun lakay ou, ou pral kòmanse travay ak yon ekip moun nan direksyon objektif yon kay pèmanan pou pitit adoptif ou a.

Li enpòtan ke timoun yo nan swen ou devlope relasyon konfyans avèk ou ak moun yo ou pral travay avèk yo. Si yo pi gran, li enpòtan pou yo gen yon vwa nan pwosesis pou pran desizyon an. Li enpòtan tou ke ou santi ou sipòte nan wòl ou kòm yon paran plasman.

Moun ki patisipe nan ka pitit ou a

Travayè envestigasyon DHS
Sa a se moun ki premye voye soti pou evalye sekirite yon timoun apre yon rapò sou abi oswa neglijans.

CUA manadjè ka
Si yo detèmine ke sèvis DHS yo bezwen, yo pral asiyen timoun nan yon manadjè ka CUA. Moun sa a pral pwen prensipal kontak pou ou ak pitit adoptif ou. Manadjè ka a:

  • Ansanm reyinyon ak kowòdone ak lòt pwofesyonèl k ap travay ak fanmi ou.
  • Prale odyans tribinal la.
  • Mete kanpe yon orè vizit ak paran byolojik timoun nan, lè sa posib.
  • Chèk sou timoun nan swen ou regilyèman.

Lòt moun ki pral travay avèk ou

Avoka pitit
ou a ap gen yon avoka. Avoka yo tou pafwa yo rele defansè, avoka, oswa konsèy. Depatman Lwa Vil la tou gen avoka ki reprezante DHS. Yo rele yo asistan vil procureurs. Tribinal la ap voye ba ou yon lèt ki gen non ak enfòmasyon pou kontakte avoka ou. Si ou pa konnen ki moun ki avoka ou ye, ou ka kontakte Biwo Lyezon Legal tribinal la nan (215) 686-4290.

Jij
yo
ki soti nan Tribinal Fanmi yo pral pran desizyon pandan odyans tribinal sou pitit ou a ak kote yo pral viv la.


Yo te patisipe

Ou ka rele oswa voye yon imèl ba manadjè ka ou nenpòt lè. Anplis de sa, ou ka patisipe nan reyinyon ki ba ou yon opòtinite yo pale sou sa k ap pase. Diskisyon sa yo ka ede enfòme plan ka a.


Ki sa ki se yon CUA ak ki jan mwen jwenn CUA nou an?

DHS Philadelphia travay ak òganizasyon nan katye orijinal timoun nan. Yo rele sa Ajans parapli Kominote (CUAs).

Gen kèk CUA yo te genyen tou pwogram ki ta kapab itil ou. Jwenn CUA a nan katye w la lè l sèvi avèk kat CUA nou an.

Top