Ale nan kontni prensipal

OHS pwopriyetè angajman pwogram

Konekte pwopriyetè ak fanmi yo ak moun ki gen sanzabri.

Osijè de

Pwogram Angajman Pwopriyetè OHS la bay ankourajman pou pwopriyetè pwopriyete yo lwe bay fanmi ak moun ki gen, oswa ki gen risk pou yo, sanzabri. Pa gen okenn pri yo rantre nan pwogram sa a.

Pwogram nan:

 • Ede moun ki gen sanzabri byen vit jwenn lojman nan pri ki wo, mache lojman ki ba-pòs vid.
 • Ogmante aksè nan opsyon lojman abòdab ak estabilite lojman.
 • Kreye opòtinite lojman pèmanan.
 • Ankouraje BIPOC (Nwa, Endijèn, ak moun ki gen koulè) ak MWBE (minorite/fanm-posede antrepriz) patisipasyon mèt kay.

Ankourajman pwopriyetè yo enkli:

 • Gratis lis lokasyon sou entènèt sou Padmission, yon platfòm pou konekte pwopriyetè ak lokatè.
 • Peman lokasyon ki konsistan ak alè.
 • Pre-tès depistaj ak seleksyon lokatè.
 • Pre-enspeksyon sètifikasyon.
 • Mèt kay ak edikasyon lokatè sou pwoblèm tankou dwa ak responsablite, lojman ki jis, ak jesyon finansye.
 • Yon fon enprevi pou ede pwopriyetè yo kouvri depans apre yo fin deplase-soti, tankou reparasyon ki depase depo sekirite oswa lwaye akòz pòs ki vid enprevi.
 • Mèt kay lyezon ak espesyalis lojman pou reponn kesyon yo.
 • Medyatè net pou adrese enkyetid pwopriyetè/lokatè ak konfli.

Konekte

Imèl landlords@phila.gov
Social

Eligibility

To participate in this program, landlords must:

 • Have the property inspected by the Office of Homeless Services (OHS) before a lease is signed.
 • Be current on property taxes.
 • Be current on utilities, which must be turned on for inspections.

Process

1
If you're an eligible landlord, fill out the online program application or call (215) 686-7182 to get started.
2
Attend an information session with the landlord engagement coordinator and schedule a property inspection with OHS.

If your property does not pass inspection, you will have the opportunity to address concerns and resubmit for inspection.

3
Add the vacant unit to the online portal.

The coordinator will provide you with login information.

4
Review tenant applications.
5
Select a tenant and sign a lease.
6
You will receive payment by check or direct deposit from an OHS-approved contract agency.

Stay up to date

Sign up for our landlord mailing list to get updates.

Partners

 • Philadelphia Housing Development Corporation
 • Office of Community Empowerment and Opportunity
 • Philadelphia Housing Authority
 • Department of Behavioral Health and Intellectual disAbility Services

Top