Ale nan kontni prensipal la

Pwogram lojman DHS

Bay lojman ak sèvis sipò pou fanmi ki enplike DHS-yo ak granmoun aje jèn soti nan DHS.

Osijè de

Depatman Sèvis Imen (DHS):

 • Ede fanmi yo lè yon timoun nan risk pou plasman akòz mank lojman adekwa.
 • Adrese pwoblèm lojman ki ka retade reyinifikasyon yon fanmi.
 • Ede jèn ki aje soti nan lojman DHS.
 • Ede anpeche sanzabri ak ensekirite lojman pou fanmi ak jèn ki angaje nan sistèm byennèt timoun nan.

Pou ofri sèvis sa yo, nou travay avèk Otorite Lojman Philadelphia, Biwo Sèvis Sanzabri, ak divès kalite ajans sèvis sosyal. Resous lojman nou yo pè ak sèvis sipò pou ede fanmi yo ak jèn yo rete nan kay yo.

Nou ka ede w:

 • Idantifye opsyon lojman ak kote yo ye.
 • Adrès baryè pou deplase nan tankou reparasyon kredi oswa degèpisman sot pase yo.
 • Konekte ak sèvis lojman tankou rekiperasyon kredi ak pwogram achtè kay premye fwa.
 • Aplike pou lojman piblik ak asistans finansye pou jwenn ak kenbe lojman ou.

Konekte

Telefòn: (215) 683-4000

Kalifikasyon ak pwosesis

Sèvis nou yo ede:

 • Ki pi gran jèn ak jèn adilt ki bezwen èd pou jwenn lojman apre yo fin kite swen DHS. Pou kalifye, ou dwe te nan swen adoptif apre laj 14 an.
 • Fanmi ki gen objektif reyinifikasyon ak timoun ki nan swen DHS.
 • Fanmi ki gen objektif estabilizasyon pou anpeche timoun yo mete ak DHS.

Pou itilize sèvis lojman nou yo, pale ak travayè sosyal DHS ou a oswa manadjè ka CUA. Ou ka pale tou ak konseye lojman an nan Sant Reyinifikasyon Reyinifikasyon an (ARC) lè w rele (267) 514-3500.

Si ou se yon jèn ki pi gran ki bezwen èd ak lojman, pale avèk konseye lojman DHS la nan Sant Endepandans pou Reyalize (AIC) oswa ale nan yon Pwen Aksè Youth.

Si ou bezwen sipò lojman men ou pa nan swen DHS, kontakte Biwo Sèvis pou Sanzabri (Office of Homeless Services).

Top