Ale nan kontni prensipal la

Rapòte yon plent

Apèsi

Nou ede asire w ke jèn nan plasman rezidansyèl yo san danje epi yo sipòte. Si ou gen yon plent sou yon etablisman, ou ka ranpli fòm ki nan paj sa a. Sa ap ban nou detay nou bezwen pi byen ede ou.

Enfòmasyon ou konfidansyèl. Se sèlman anplwaye OYO ki pral li repons ou yo. Pou aprann plis sou sa k ap pase lè ou rapòte yon plent, vizite kesyon yo poze souvan nou yo.

Pou reponn kesyon sa yo nan yon lang ki pa angle, kontakte nou nan (215) 686-1178 oswa OYO@phila.gov.

Rapòte abi oswa neglijans sou timoun

OYO se yon repòtè obligatwa. Sa vle di ke biwo nou an dwe rapòte abi oswa neglijans sispèk bay eta a. Si ou dekri abi oswa neglijans nan fòm sa a, n ap kontakte ChildLine Pennsylvania a sou non ou.

Pou rapòte abi sou timoun oswa neglijans tèt ou, rele ChildLine nan (800) 932-0313. Yo aksepte rapò 24 èdtan nan yon jounen, sèt jou nan yon semèn.

Ou ka kontakte ajans apwopriye ki endike anba la a tou:


Fòm Plent

Top