Ale nan kontni prensipal

Biwo Majistra a pou Moun Andikap

Komisyon an

Komisyon Majistra a sou Moun Andikap (MCPD)

Komisyon Majistra a sou Moun Andikap fè defans sistemik sou non Philadelphians ki gen andikap nan gouvènman Vil la ak kominote andikap nan tout vil la. Efò defans Komisyon an gen ladan:

  • Goumen pou asire ke moun ki gen andikap yo ap travay nan lye travay entegre ak resevwa salè ki jis, ki baze sou mache.
  • Defann pou lojman abòdab, aksesib.
  • Asire ke timoun ki gen andikap yo edike ansanm ak kamarad klas ki pa andikape yo epi yo resevwa ladrès ki nesesè pou antre nan mendèv la ak/oswa edikasyon siperyè.
  • Asire w ke Philadelphians ki gen andikap yo enkli nan tout aspè nan kominote a.

Manm MCPD

Amy Nieves, Direktè Egzekitif
Cecelia Thompson, Prezidan
Liam Dougherty, Prezidan Komite Sante
Lauren DeBruicker, Enterimè Komite Lojman Prezidan
John Orr, Arts ak Rekreyasyon Komite Prezidan
Janessa Carter
Jamele Greenwood
Yvonne Hughes Natalie Kolander Latoya Maddox Joe Marks Patrick McCloskey Nicolas Meyering, MPA Luke Tomczuk Shawntel M. WardZayi Whaley
Ameer Bwa


Pou plis enfòmasyon

Kòmantè, kesyon, ak enkyetid pou Komisyon Majistra a sou Moun Andikape (MCPD) ka dirije sou:

Khalia Jackson, Sèvis konstitiyan Koòdonatè
Imèl: Khalia.Jackson@phila.gov
Telefòn: (215) 686-2798

Top