Xem trước các quy định chương trình kéo quay mới

Các quy định sửa đổi này chi phối cách chương trình kéo luân phiên sẽ hoạt động trong tương lai dưới sự quản lý của AutoReturn. Các quy định này đã được Cục Hồ sơ Thành phố Philadelphia quảng cáo công khai và đăng trực tuyến tại www.phila.gov/records vào ngày 13 tháng 4 năm 2018. Khoảng thời gian 30 ngày cho các ý kiến công khai và yêu cầu điều trần đã trôi qua mà không nhận được. Các quy định này, và biểu phí kéo xe cao hơn mà họ cho phép, sẽ có hiệu lực tại thời điểm hệ thống AutoReturn ra mắt trong mỗi bộ phận cảnh sát. Các công ty kéo xe phải tuân thủ các mức giá kéo hiện có được thiết lập trong Mục 9-605 (4) của Bộ luật Philadelphia cho đến khi hệ thống Tự động Trả hàng được đưa ra và các quy định sửa đổi được Thành phố Philadelphia chứng nhận có hiệu lực.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Xem trước các quy định chương trình kéo quay mới pdf Tìm hiểu về các quy định chương trình kéo quay mới. Tháng Năm 15, 2018
Lên trên