Ale nan kontni prensipal

Sèvis Entèvansyon ak Prevansyon Truancy (KONSÈY)

Ede fanmi yo ak jèn yo rezoud defi prezans lekòl yo pou anpeche patisipasyon ak sistèm byennèt timoun lan.

Osijè de

Si pitit ou a truan oswa abityèlman truant, Sèvis Entèvansyon ak Prevansyon Truancy (TIPS) ka ede amelyore prezans pitit ou nan lekòl la. KONSÈY ede konnen poukisa yon timoun manke lekòl, epi ede fanmi yo retire baryè sa a pou timoun nan ale lekòl regilyèman. Sa a ede kenbe timoun yo soti nan sistèm nan byennèt timoun.

Konekte

Imèl OCFCommunications@phila.gov
Telefòn: (215) 683-4001

Pwosesis ak kalifikasyon

Dapre lwa Pennsylvania, yon timoun se vre si yo gen twa oswa plis absans san rezon pandan yon ane. Yon timoun “abityèlman vre” si yo gen sis oswa plis absans san rezon nan yon ane lekòl.

KONSÈY travay avèk ajans ki baze nan kominote a pou ede fanmi yo jwenn timoun nan lekòl la toujou ak alè. Yon dosye prezans bon ede yon fanmi evite patisipasyon fòmèl ak byennèt timoun.

Sèvis Entèvansyon ak Prevansyon Truancy travay avèk Distri Lekòl nan Philadelphia, Tribinal Fanmi, ak ajans ki baze nan kominote pou ede fanmi yo:

  • Evalye poukisa timoun yo manke lekòl
  • Aksè resous pou ede timoun yo fè li lekòl
  • Kenbe prezans lekòl regilye
  • Epi evite timoun yo ak fanmi ki patisipe nan sèvis byennèt timoun fòmèl

Sèvis Prevansyon Truancy ak Entèvansyon sèlman refere atravè Distri Lekòl la nan Philadelphia oswa Pwojè Ale, yon pwogram prevansyon truancy sipòte lekòl endepandan yo ak ki dirije pa Biwo Pwokirè Distri a Philadelphia. Si pitit ou a ale nan yon Distri Lekòl nan Philadelphia lekòl, ou ta dwe:

Si pitit ou a ale nan yon charter, prive, oswa lekòl pawasyal, ou ta dwe kontakte lidèchip lekòl la avèk tout kesyon ak enkyetid.

Top