14 Jen 2022 | Labonno Islam

Biwo Inovasyon ak Teknoloji , Biwo Direktè Jeneral la

Pòs blòg pa Kahlil Thomas, Ekspè nan Lang, OIA

Seri blòg Fon Transfòmasyon Operasyon yo (Operations Transformation Fund, OTF) bay yon apèsi kout sou pwojè li yo. Pòs blòg sa a souliye yon pwojè anba direksyon Biwo Afè Imigran an (Office of Immigrants Affairs, OIA) ak  Biwo Inovasyon ak Teknoloji an (Office of Innovation and Technology, OIT) pou amelyore sèvis aksè nan lang Filadèlfi pou paj wèb Phila.gov yo.

Pwojè a pral fè yon koudèy sou sèvis lang yo nan Vil la epi amelyore yo gras ak nouvo pwotokòl, machaswiv amelyore, epi angajman kominote a. Vil la pral lanse tradiksyon amelyore sou paj wèb phila.gov yo nan nèf lang ki vize:

Arab

Fransè

Kreyòl Ayisyen

Pòtigè

Ris

Chinwa Senplifye (Mandaren)

Panyòl

Swahili

Vyetnamyen

Nan ki etap pwojè sa a ye kounye a?

OIT te itilize fon OTF yo pou anboche yon enjenyè lojisyèl, Khristian Marcial , pou anchaje eleman teknik ekspansyon an. Travay Khris ap pèmèt vizitè sou sit phila.gov yo jwenn aksè nan pi gwo kalite tradiksyon epi angaje yo pi fasilman.

OIA te anboche yon nouvo ekspè nan lang, Kahlil Thomas , nan kòmansman mwa Me a. Kahlil ak ekip aksè nan lang yo pral rankontre avèk lòt òganizasyon, ajans ak ekspè pou diskite sou fason pou amelyore tradiksyon yo nan pwendvi lang. Epitou, ekip yo ap travay avèk kominote a — epi Vil la vle travay avèk ou! Amelyorasyon aksè nan lang yo pral konte anpil sou fidbak rezidan nan vil la ki pale plizyè lang yo.

Nan pwochen semèn yo, OIA pral kreye sondaj sou aksè nan lang pou konprann kòman pou rive gen pi bon enpak la pou chak kominote lang. Epitou OIA pral òganize aktivite ak atelye tanporè nan City Hall ak nan tout vil la pou pi byen konprann fason diferan kominote lang ki nan Philly yo itilize e reyaji ak sèvis nou yo.

Pòs sa a te ekri odepa an Anglè. Si w gen kòmantè sou tradiksyon pòs la, oswa ou gen lòt lide ou vle pataje sou pwojè OTF sa a oswa sou aksè piblik lang lan nan pwòp lang pa ou, tanpri voye yon imèl bay Kahlil Thomas, Kowòdonatè Sèvis Tradiksyon yo (kahlil.thomas@phila.gov ).

Pou rete okouran, swiv @phillyOIA sou Twitter ak Instagram pou konnen kikote ak kilè nou pral pale avèk kominote langaj ou!